ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ     ข้าพระพุทธเจ้า  คณะข้าราชการ - เจ้าหน้าที่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี