Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม Social Map

ข้อมูลประชากรจังหวัดชลบุรี

ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม

สรุปผลการสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน (Social Map) จังหวัดชลบุรี
สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดชลบุรี

> แบบสำรวจความต้องการอาชีพของคนพิการ

แบบสำรวจความต้องการอาชีพของคนพิการ