Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ อดีตนักแสดงตัวประกอบภาพยนตร์ตกอับ

วันที่ 6 มี.ค. 62 เวลา 09.30-13.00 น.
สนง.พมจ.ชลบุรี โดย นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พมจ.ชลบุรี
พร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ อดีตนักแสดงตัวประกอบภาพยนตร์ตกอับ “ต่าย มนัสนันท์ ปานดี” ณ ที่พักที่สร้างเป็นเพิงแค่พออยู่อาศัยบริเวณวัดเขาแตงอ่อน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยในวันนี้ได้มีการประชุมหารือทีมสหวิชาชีพเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน คือ
1. ส่งตัวต่ายเข้ารับการประเมินตรวจสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกาย ณ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพื่อวางแผนการรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
2. พร้อมนี้ส่งตัวแม่เข้าตรวจสุขภาพร่างกายเนื่องจากที่อยู่อาศัยปัจจุบันมีผลต่อสุขภาพใจและสุขภาพกายไม่เหมาะสมในการอยู่อาศัย
2. ส่วนที่อยู่อาศัยมีญาติรับดูแล
3. เรื่องอาชีพจะส่งตัวแม่เข้าฝึกอาชีพต่อไป
ซึ่งมีหน่วยงานที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ ดังนี้
1.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ.ชลบุรี
2.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี
3.กรรมการเหล่ากาชาดอ.ศรีราชา
4.ปลัดอำเภอศรีราชา
5.สารธารณสุขอ.ศรีราชา/โรงพยาบาลแหลมฉบัง
6.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
7.กำนันต.สุรศักดิ์
8.ประธานชุมชนเขาแตงอ่อน/วังหิน
และจะมีการประชุมลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือต่ายและแม่ต่อไป

>>>ภาพประกอบเพิ่มเติม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

วันที่ 4-6 มีนาคม 2562 จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายภิรมย์ ชัยประยูรหัทธยา ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชลบุรี, นายชรัส ธาราโรจน์ อนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชลบุรี และนางสาวพชร จึงสงวนสิทธิ์ นักพัฒนาสังคม ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ของคณะอนุกรรมการที่ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดย นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้องตามกฏหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์อิ่นๆที่เกี่ยวข้อง

>>>ภาพประกอบเพิ่มเติม

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการและการให้กู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 6 มี.ค. 62 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชลบุรีเป็นผู้จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการและการให้กู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี โดยมี ประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฯ มีการพิจารณาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรคนพิการจำนวน 3 โครงการ และพิจารณาอนุมัติเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพฯ จำนวน 19 ราย

>>>ภาพประกอบเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณ์ อุทโท นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 999,500 บาท และประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 399,700 บาท รวม 7 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,399,200 บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติทั้ง 7 โครงการ

>>>ภาพประกอบเพิ่มเติม

ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศบุญกุศล

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ ข้าราชการที่เคยปฏิบัติงานในสำนักงานฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

>>>ภาพประกอบเพิ่มเติม