Category Archives: ข่าวกิจกรรม

เยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือ กรณีสื่อนำเสนอข่าว คนพิการตาบอด

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวลัดดาวัลย์ สันเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีเพื่อเยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือ กรณีสื่อนำเสนอข่าว คนพิการตาบอด ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งปัจจุบันคนพิการสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองในที่พักอาศัยได้ดี มีเพื่อนที่อาศัยอยู่ด้วยกันให้ความช่วยเหลือ และมีความต้องการเข้ารับอุปการะในสถานสงเคราะห์ของรัฐ โดยดำเนินการให้ความช่วยเหลือดังนี้
1. แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการเข้ารับอุปการะในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ และประสานส่งต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อรอลำดับรับเข้าอุปการะต่อไป
2. แนะนำให้ปรึกษาเรื่องการใช้จ่ายเงินบริจาคจากผู้ใจบุญ ซึ่งมีจำนวนหนึ่งที่เพียงพอกับการดำรงชีพในระหว่างรอเข้ารับอุปการะในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ
3. ลงพื้นที่พูดคุยกับพี่น้องของคนพิการ เพื่อแนะนำ ทำความเข้าใจให้ญาติมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความพิการ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และช่วยเหลือดูแลกันในระหว่างที่รอเข้าอุปการะในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ ช่วยเหลือดูแลด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆของคนพิการ

พมจ.ชลบุรี เข้าร่วม้ร่วมเข้ารับการตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบาย

วันพุธที่ 7 ส.ค.2562 เวลา 08.00-17.00 น.
นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พมจ.ชลบุรี มอบหมายให้ น.ส.ปวีณา แก้วลำสัน จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รหัส 2B-155 วิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ได้ร่วมเข้ารับการตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบาย พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายผลการดำเนินงาน จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดย ผอ.ศอญ.จอส.904 วปร.ภาค 1 ให้กับ ศอย.จอส.904 วปร.ภาค 1 เรื่องจิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ
โดยมี โดยพล.ร.อ. ประวิตร รุจิเทศก์ ผอ.ศอญ.จอส.904 วปร.ภาค 1 เป็นประธานการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองทัพภาคที่ 1 และจิตอาสา 904 รวมจำนวนทั้งสิ้น 602 คน ผลการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ลงพื้นที่จัดระเบียบและควบคุมขอทาน ณ พัทยาใต้

วันที่ 25 มิ 2562 เวลา 20.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา และเทศกิจ ลงพื้นที่จัดระเบียบและควบคุมขอทาน ณ พัทยาใต้ สาย2 ถนนเลียบชายหาด ผลการดำเนินการ พบขอทานคู่แม่ลูกสัญชาติกัมพูชา 3 ครอบครัว ผู้ใหญ่ 4 คน เด็ก 5 คน และพบคนเร่ร่อน 15 คน ไม่พบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นจังหวัดชลบุรี

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 จังหวัดชลบุรี โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี โดยนายสมชาย ศิโรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อคัดเลือกองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติคัดเลือก มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย เป็นองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 ประเภทองค์กรสาธารณประโยชน์ นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

>>>ภาพประกอบเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรีและคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรีและคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 โดยมีนางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม

>>>ภาพประกอบเพิ่มเติม