> เอกสารการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2562

บริษัทสำนักงานใหญ่อยู่ต่างจังหวัด_2562
โรงเรียนเอกชนที่สำนักงานใหญ่อยู่ต่างจัง