ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณ์ อุทโท นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 999,500 บาท และประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 399,700 บาท รวม 7 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,399,200 บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติทั้ง 7 โครงการ

>>>ภาพประกอบเพิ่มเติม