ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการและการให้กู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 6 มี.ค. 62 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชลบุรีเป็นผู้จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการและการให้กู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี โดยมี ประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฯ มีการพิจารณาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรคนพิการจำนวน 3 โครงการ และพิจารณาอนุมัติเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพฯ จำนวน 19 ราย

>>>ภาพประกอบเพิ่มเติม