โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

วันที่ 4-6 มีนาคม 2562 จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายภิรมย์ ชัยประยูรหัทธยา ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชลบุรี, นายชรัส ธาราโรจน์ อนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชลบุรี และนางสาวพชร จึงสงวนสิทธิ์ นักพัฒนาสังคม ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ของคณะอนุกรรมการที่ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดย นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้องตามกฏหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์อิ่นๆที่เกี่ยวข้อง

>>>ภาพประกอบเพิ่มเติม