ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม

สรุปผลการสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน (Social Map) จังหวัดชลบุรี
สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดชลบุรี