การประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ 16/2562

วันที่ 1 เมษายน 2562 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ 16/2562 ผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องศูนย์ข้อมูลด้านสังคมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้มอบข้อสั่งการ ดังนี้
ภารกิจและการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป
1. ให้นำกลุ่มเป้าหมายที่ทำประโยชน์ช่วยเหลือสังคมมานำเสนอให้มากขึ้น
2. ให้กำกับดูแลการประชาสัมพันธ์เรื่องความรุนแรงในครอบครัวให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น
3. ให้เร่งดำเนินการตามนโยบายของรมว.พม./เรื่องที่เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการต่างๆ/เตรียมการถ่ายโอนภารกิจตามยุทธศาสตร์ 20 ปี พม.

>>>ภาพประกอบเพิ่มเติม