พมจ.ชลบุรี ลงติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในบริษัท ซานเซน เซอิโค ไทย จำกัด

วันที่ 28 สิงหาคม 2562
สนง.พมจ.ชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวลัดดาวัลย์ สันเจริญ นักสังคมเคราะห์, นายสุนทรพจน์ คำมี และนางสาวกานต์พิชชา กิจแสวงศักดิ์ ตำแหน่ง นิติกร พร้อมล่ามภาษามือ ลงติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในบริษัท ซานเซน เซอิโค ไทย จำกัด (ตามแผนติดตามผลการจ้างงานคนพิการสำหรับพื้นที่อำเภอศรีราชาและอำเภอบางละมุง และบริษัท เวิลด์ อิเลคตริค (ประเทศไทย) จำกัด (ตามแผนติดตามผลการจ้างงานคนพิการสำหรับพื้นที่อำเภอพานทองและอำเภอบ้านบึง) พบว่า สถานประกอบการทั้ง 2 แห่งปฏิบัติตามกฎหมายโดยรับคนพิการเข้าทำงาน ตามมาตรา 33 ตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนด
เจ้าหน้าที่จึงประชาสัมพันธ์กฎหมายจ้างงานคนพิการเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และตอบข้อซักถามในเรื่องสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างคนพิการที่พึงได้รับ รวมถึงสร้างความเข้าใจด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในที่ทำงานระหว่างนายจ้าง เพื่อนร่วมงาน และลูกจ้างคนพิการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการจ้างงานคนพิการของจังหวัดชลบุรี ต่อไป