พมจ.ชลบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ.2562 ครั้งที่4

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางสาวอลิสรา ใจเพชร ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ.2562 ครั้งที่4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้รับทราบเกี่ยวกับนิยาม สาระสำคัญ บทบัญญัติที่ปรับปรุงเพิ่มเติม และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2562 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-6 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี