พมจ.ชลบุรี ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปี 2562

วันที่ 5 กันยายน 2562 นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวพชร จึงสงวนสิทธิ์ นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วย นายภิรมย์ ชัยประยูรหัทธยา นางอริยา ธรรมาภิมุข และนายอธิษฐ์ อมรินทร์ คณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปี 2562 ในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี ดังนี้
1. โครงการขยายความรู้นวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก สำหรับเด็กในโรงเรียนภายในจังหวัดชลบุรี ของมูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ในกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน เพื่อเป็นแกนนำในการถ่ายทอดความรู้ นำไปเผยแพร่ ให้แก่น้องๆในโรงเรียน และในชุมชน ณ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” ตำบลนาป่า
2. โครงการส่งเสริมวิชาชีพตัดผมของนักเรียน โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จำนวน 10 คน ที่มีความสนใจและมีพื้นฐาน เพื่อเป็นแกนนำถ่ายทอดให้เพื่อนๆ และรุ่นน้อง อีก 40 คน ในการบริการตัดผมเพื่อเป็นการจัดสวัสดิการในโรงเรียนและชุมชน
3. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะด้านจิตใจผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่าด้วยคลังปัญญาด้านดนตรีไทย ของชมรมรักษ์ดนตรีไทยจังหวัดชลบุรี ในกิจกรรมการฝึกฝนและซ้อมดนตรีไทยของสมาชิกชมรมรักษ์ดนตรีไทยจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมยูงทอง สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน