พม.ชลบุรี ลงพื้นที่ขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน อพม.อำเภอบ้านบึง

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวจันจิรา ไทยบัณฑิตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ประธาน อพม.จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมชี้แจงการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน อพม.อำเภอบ้านบึง เพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. ในด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม การมีส่วนร่วมทางสังคม ให้คำแนะนำปรึกษา ประสานการช่วยเหลือ/ส่งต่อ ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหากลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กอพม.ระดับอำเภอ และเครือข่าย อพม.ในพื้นที่ จำนวน 52 คน ณ ศูนย์ประสานงาน อพม.อำเภอบ้านบึง เทศบาลตำบลหัวกุญแจ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี