พม.ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2562 นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้
นางสาวทิวา ธรรมสาโร ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และ นายสุนทรพจน์ คำมี ตำแหน่งนิติกร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง
การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนี้
1. สอบข้อเท็จจริงการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (รายใหม่) ในเขตพื้นที่อำเภอพานทอง
จำนวน 2 ราย
2. ติดตามผลการประกอบอาชีพของผู้กู้ฯ ของสัญญาปี 2562 จำนวน 10 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี
ผลของการลงเยี่ยม ผู้กู้ฯประกอบอาชีพตามที่ขอกู้ ชำระหนี้ตรงตามสัญญา มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ติดตามทวงหนี้ผู้กู้ฯ-ผู้ค้ำ ที่ค้างชำระของสัญญาปี 2559 – 2561 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 8 ราย
ผลของการลงตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่พบปัญหา คือ ผู้กู้ไม่ได้ประกอบอาชีพ ปัญหาสุขภาพร่างกาย ย้ายที่อยู่
ไปอยู่ต่างจังหวัด ประกอบอาชีพแต่ไม่ประสบความสำเร็จ โดยเจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือ
ในการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้และให้คำปรึกษาเรื่องการรับสิทธิการรักษา ท.74 ตลอดจการประกอบอาชีพ
และการจ้างงานคนพิการ ตาม มาตรา 35