พม.ชลบุรี ลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พมจ.ชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวลัดดาวัลย์ สันเจริญ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และ นายธนยศ เสระฐิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ลงพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชลบุรี และ อพม.ตำบลบางปลาสร้อย เยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

(1) แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการ เพื่อให้ครอบครัวได้ทราบและเข้าถึงสิทธิ

(2) ประสานศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง เพื่อขอสนับสนุนผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับผู้ประสบปัญหาทั้ง 3 ราย

(3) แนะนำเรื่องเงินทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สุงอายุ แลักองทุนส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ให้ครอบครัวทราบ

(4) ให้บริการตรวจสุขภาพ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ