พม.ชลบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กในความอุปการะ (6 ทักษะ) ปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางกานดา ดีปาน นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และ นางสาวหทัยภัทร กลับนวล นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมพิธีเปิด และติดตาม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในความอุปการะ (6 ทักษะ) ปี 2562 ซึ่งได้รับเงินงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนคุ้มครองเด็ก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 135 คน ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี