พม.ชลบุรีร่วมประชุมหารือการขับเคลื่่อนการพัฒนา พื้นที่ต้นเเบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข” (Happiness Social City) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวเพียงนภา คำประสิทธิ์
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือเเนวทางการจัดทำแผนการจัดกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข” (Happiness Social City) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมเเละสนับสนุนวิชาการ 3 โดยมีผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เเละแผนงาน สป.พม เป็นประธาน ที่ประชุมร่วมพิจารณา จัดทำแผนการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข” (Happiness Social City) ประจำปี 2563