> การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

– แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

– ใบมอบอำนาจ

– หนังสือยินยอมเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล

– หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ

– หนังสือรับรองบุคคลกรณีไม่มีบัตรประชาชน

– เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอมีบัตรประจำตัว