กองทุนผู้สูงอายุ

กองทุนผู้สูงอายุ

กิจกรรมกองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ
1. สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในลักษณะกลุ่ม ชมรม ศูนย์บริการ
ศูนย์อเนกประสงค์ในชุมชน
2. สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการสำหรับองค์กรผู้สูงอายุ องค์กรที่ทำงานด้านผู้สูงอายุในชุมชน
3. การให้ทุนประกอบอาชีพ ประเภทกู้ยืมรายบุคคล และรายกลุ่มสำหรับผู้สูงอายุ
4. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์สูงสุดตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

กิจกรรมที่ให้การสนับสนุน

แบ่งเป็น 2 ประเภท
1. การให้การสนับสนุนโครงการ กรอบวงเงินที่ให้การสนับสนุน แบ่งตามขนาดของโครงการ แบ่งเป็น
1) โครงการขนาดเล็ก ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
2) โครงการขนาดกลาง วงเงินเกิน 50,000 – 300,000 บาท
3) โครงการขนาดใหญ่ วงเงินเกิน 300,000 บาท ขึ้นไป
2. การให้บริการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1) การกู้ยืมรายบุคคล รายละไม่เกิน 30,000 บาท
2) การกู้ยืมรายกลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน กลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท
โดยการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ต้องชำระเงินคืนเป็นรายงวดทุกเดือน ระยะเวลา 3 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย

ขั้นตอนการรับบริการ
หากท่านมีข้อส่งสัยในการบริการ สามารถติดต่อสอบถาม

: เรื่องเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนโครงการ ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ
: เรื่องเกี่ยวกับการให้บริการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ติดต่อเจ้าหน้าที่กู้ยืม
: เว็บบอร์ดกองทุนผู้สูงอายุ

ส่วนกลาง

ติดต่อ     : กลุ่มกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ
ที่ตั้ง       : กองทุนผู้สูงอายุ อาคารพิชเยนทรโยธิน ชั้น 1  ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6100

ส่วนภูมิภาค

ติดต่อ     : ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
  2. วิธีเขียนโครงการ
  3. แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ
  4. หนังสือยืนยันการได้รับหนังสือแจ้งการโอนเงินกองทุนผู้สูงอายุ
  5. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนผู้สูงอายุ
  6. แบบสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ
  7. หนังสือยืนยันการได้รับหนังสือแจ้งการโอนเงินกองทุนผู้สูงอายุ