กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจัดตั้งขึ้น ในสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามมาตรา ๒๔ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

ผู้มีสิทธิเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน คือ ๑) องค์กรสาธารณประโยชน์ ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคม และได้รับการจดทะเบียนรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ๒) องค์กรสวัสดิการชุมชน ได้แก่ องค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่มาชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน และ ๓) หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุนเงินกองทุน ได้แก่ ๑)โครงการที่มีผลต่อการป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาสังคม ๒)โครงการของหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่หรือเป็นโครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได้หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ ๓)โครงการขององค์กรสาธารณประโยชน์ หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน ต้องเป็นโครงการที่ไม่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคม และเป็นโครงการที่มีการดำเนินงานมาแล้ว โดยมีทุนหรือเงินสมทบอยู่บางส่วน หรือเป็นโครงการใหม่ ทั้งนี้โครงการนั้นต้องไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ และแหล่งทุนอื่น ๆ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ และ ๔)โครงการอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติกำหนด

สำหรับการจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนในระบบปกติมีกรอบวงเงิน ดังนี้ ๑.โครงการขนาดเล็ก คือ โครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ๒.โครงการขนาดกลาง คือ โครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๓.โครงการขนาดใหญ่ คือ โครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงินเกิน ๓๐๐,๐๐๐ ถึง ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ถ้ามีความจำเป็นในการดำเนินงานโครงการ หากวงเงินเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพิจารณาเป็นรายกรณีไป ส่วนระบบกระจาย กรอบวงเงินที่จะจัดสรร ขึ้นอยู่กับกรอบวงเงิน ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในแต่ละปี

การดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มีการดำเนินงานใน ๒ ระบบ ได้แก่ ๑.ระบบปกติ คือ องค์การสวัสดิการสังคมยื่นเสนอโครงการเสนอผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนจังหวัด หรือ กรุงเทพมหานคร จะพิจารณาโครงการก่อนนำส่งมายังกองบริหารกองทุนสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติเงินกองทุน ซึ่งเปิดรับโครงการตลอดทั้งปี และมีการพิจารณาอนุมัติทุกเดือน ๒.ระบบการกระจายกองทุนไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ มีนโยบายให้มีการกระจายเงินกองทุนฯ สู่ภูมิภาคและท้องถิ่น โดยออกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมประเด็นปัญหาและภารกิจ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบูรณาการงานและมีส่วนร่วมทุกระดับ โดยมีการดำเนินการดังนี้ คือ ๑) คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร และมอบอำนาจในการอนุมัติโครงการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ตามวงเงินที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดสรรในแต่ละปี และ ๒) เพื่อให้องค์การสวัสดิการสังคมในภูมิภาค สามารถเสนอโครงการเชิงประเด็นในภาพรวมของประเทศ เชิงประเด็นในภาพรวมของจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร และการจัดทำโครงการเชิงพื้นที่ในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล โดยจังหวัดจะมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาคมในระดับพื้นที่ และกำหนดระยะเวลาในการเสนอโครงการให้องค์การสวัสดิการสังคมทราบในแต่ละปี และให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลมีส่วนร่วมสมทบโครงการในพื้นที่ตามความพร้อม