กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

กองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายสำหรับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
ใครสามารถขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน
๑) หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่ากอง/สำนัก ราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สถานีตำรวจ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
๒) องค์กรเอกชนเป็นองค์กรที่บุคคลรวมกันขึ้นและได้จดทะเบียนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ.๒๕๕๑
คุณสมบัติผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
๑) เป็นหน่วยงานภาครัฐ ต้องเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นโครงการที่ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได้หรือไดรับแต่ไม่เพียงพอ
๒) เป็นองค์กรเอกชนต้องเป็นโครงการที่มีการดำเนินงานมาแล้วซึ่งมีทุนอยู่บางส่วน หรือเป็นโครงการริเริ่มใหม่ทั้งนี้โครงการต้องไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการหรือแหล่งทุนอื่นหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
ลักษณะโครงการ
๑) เป็นโครงการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนเช่นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้ ความเข้าใจและะปรับเปลี่ยนเจตนคติตลอดขนค่านิยมเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ การส่งเสริมการศึกษา ทักษะชีวิต การย้ายถิ่นที่ปลอดภัย การฝึกอาชีพหรือการประกอบอาชีพ หรือการส่งเสริมและสนับสนุนระบบเฝ้าระวังในชุมชน
๒) เป็นโครงการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเช่นการพัฒนาขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองกลุ่มบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายให้เป็นระบบมีคุณภาพและมาตรฐานตลอดจนการประสานงานเครือข่ายระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๓) เป็นโครงการที่ดำเนินงานทางกฎหมายและการปราบปรามเช่นการผลักดันให้มีการใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการสร้างเครือข่ายทางกฎหมาย การสนับสนุนเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับผู้กระทำผิดของหน่วยงานรัฐ
๔) เป็นโครงการฟื้นฟูเยียวยาและการคืนสู่สังคม เช่นการพัฒนาที่พักอาศัยชั่วคราว การบริการ ฝีกอาชีพ การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การสนับสนุนค่าครองชีพระหว่างการหางานทำ การสร้างเครือข่ายกระบวนการส่งกลับอย่างเป็นระบบทั้งในประเทศและระหว่างประเทศการเยียวยาผู้เสียหายและครอบครัว และการติดตามผล รวมทั้งการดูแลภายหลังการคืนสู่สังคมเพื่อป้องกันมิให้กลับเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย็อีก
๕) เป็นโครงการจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูล การติดตามและประเมินผล เช่นการสร้างฐานข้อมูลทั้งระดับจังหวัด ระดับประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ สภาพปัญหา การย้ายถิ่น สถิติการดำเนินงาน เส้นทางการค้ามนุษย์ พื้นที่ และกลุ่มเสี่ยงและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและสนับสนุนการทำวิจัย
๖) แป็นโครงการพัฒนากลไกการบริหารงานและการจัดการในด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เช่นการจัดทำแผนงานระดับจังหวัดและแผนปฎิบัติการของแต่ละหน่วยงาน มีการพัฒนาระบบเครือข่ายการดำเนินงานทุกระดับการพัฒนาศํกยภาพบุคลากรและองค์กรเครือข่ายและการสนับสนุนองค์กรที่ปฎิบัติงานในทุกระดับ
๗) เป็นโครงการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเช่นการพัฒนากลไกความร่วมมือบริเวณชายแดนในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ การจัดทำข้อตกลงและแผนปฎิบัติการทั้งระดับทวิภาคี พหุภาคี และระดับภูมิภาค หรืออนุภาคและจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสารของประเทศต้นทางทางผ่านและปลายทาง
๘) เป็น โครงการที่มีวัตถุประสงค์และกระบวนการในการดำเนินงานชัดเจน มีผลต่อการแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือหรือการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายหรือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
๙) เป็นโครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคล หรือหน่วยงาน หรือประชาชนเกี่ยวกับแก้ ไขปัญหา การช่วยเหลือหรือการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายหรือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
การยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
เขียนโครงการตามแบบเสนอโครงการที่กำหนดซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดหรือกองบริหารกองทุนสำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ยื่น
ส่วนกลาง         กองบริหารกองทุน

สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ส่วนภูมิภาค      สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด
กรอบวงเงินที่สนับสนุน
๑)โครงการขนาดเล็กหมายถึงโครงการที่ขอรับการสนับสนุนวงเงินไม่เกิน ๕o.ooo บาท
๒)โครงการขนาดกลาง หมายถึงโครงการที่ขอรับการสนับสนุนในวงเงินเกิน ๕o.ooo บาทถึง ๓๐๐,๐๐๐บาท
๓)โครงการขนาดใหญ่ หมายถึงโครงการที่ขอรับการสนับสนุนในวงเงินเกิน ๓๐๐,๐๐๐บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน
๓,๐๐๐,๐๐๐บาท หากวงเงินเกินที่กำหนดจะพิจารณาเป็นรายๆไป