ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางพัทธ์วิรา  สุวรรณ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

นางสาวปวีณา แก้วลำสัน

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวเบญจวรรณ ดำขำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายนิติธร ผิวทอง

นิติกร

นายนรสิงห์ แซ่ตัง

พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

นางสาวทุติยา กลิ่นเนียม

ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

นางสาวบัวทิพย์ ดารารัตนกุล

แม่บ้าน