กลุ่มนโยบายและวิชาการ

 

นางพัทธ์วิรา  สุวรรณ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

นายรุ่งธรรม เหลียววัฒนกิจ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ

เบญจวรรณ์ อุทโท

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

นางสาวพชร จึงสงวนสิทธิ์

นักพัฒนาสังคม(กสจ.)

 

นางสาวนันท์นภัส อัศวจารุวรรณ

นักพัฒนาสังคม

นายกีรติ กลมกล่อม

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์