โครงสร้างและภารกิจ

โครงสร้างและภารกิจ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี


กลุ่มนโยบายและวิชาการ

– ศึกษาวิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อการกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด

รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข

– ประสานและจัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัด

ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวง

– เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด

– เผยเแพร่ประชาสัมพันธ์ตวามก้าวหน้าทางวิชาการและผลการปฎิบัติงานของกระทรวงฯ

-ปฎิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

– ส่งเสริมและประสานงานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมรวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

– ปฎิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

– ส่งเสริมและประสานงานการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง

– ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน

– รณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

– ปฎิบัตงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

– ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป

– การดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการงานสารบรรณ

– ดำเนินการเกี่ยวกับงานงบประมาณงานการเงินและบัญชี

– ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของสำนักงาน

– ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย