บทบาทและหน้าที่

บทบาทและหน้าที่


  1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมฯ ในระดับจังหวัด/เสนอแนะแนวทางแก้ไข
  2. ประสานการจัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัด
  3. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจและเป้าหมายของ หน่วยงานในกระทรวง
  4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานกับเครือข่ายในจังหวัด
  5. ส่งเสริม ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
  6. กำกับการดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ให้ดำเนินการตามกฎหมาย/นโยบายและติดตามประเมินผลฯ
  7. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด
  8. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
  9. รับเรื่องราวร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาสังคมในระดับจังหวัด
  10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย