วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

– พม. เป็นผู้นำด้านสังคมของไทย และอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ

– พมจ.ชลบุรี ภาคีร่วมขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สร้างเมืองชลอยู่ดีมีสุข

พันธกิจ

– พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

– สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

– พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม

– จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกัน และมีความมั่นคงในชีวิต

ค่านิยม

– พม. อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข

– รวมใจเป็นหนึ่ง อุทิศตน อาสางาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

– ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมแบบพื้นฐานความพอเพียง

– สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย

– ผนึกกำลังทางสังคมเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาสังคม

– บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นผู้นำทางสังคมด้วยหลักธรรมภิบาล